Към ефективна политика на връщане

Защо е нужен План за действие на ЕС относно връщането?

Връщането на лицата, които нямат право на убежище в Европа, е един от най-ефективните начини за предотвратяване и намаляване на незаконната миграция. То е ефикасна възпираща мярка и следователно е важна част от една функционираща система на ЕС в областта на миграцията и убежището.
Понастоящем незаконните (икономически) мигранти пристигат в ЕС убедени, че има голяма вероятност да останат, защото системата за връщане не работи.

Броят на върнатите мигранти варира значително в отделните държави членки на ЕС. Големи са разликите и в зависимост от националността на мигрантите. Някои трети държави спазват наложеното им от международното право задължение да приемат обратно своите граждани, а други не го спазват или го правят непоследователно и неохотно.
През 2014 г. по-малко от 40 % от незаконните мигранти, на които е било наредено да напуснат ЕС, в действителност са го направили. При такива резултати европейските граждани не могат да имат доверие в нашата система за убежище, а незаконните мигранти, контрабандистите и трафикантите на хора ще се възползват от нея.

Какво ще постигне планът за действие?

Чрез него ще се увеличи значително броят на върнатите мигранти, като същевременно се спазват напълно гаранциите за хуманен и ненакърняващ достойнството процес на връщане.

Как ще работи планът за действие?

  • Планът за действие ще гарантира, че Комисията, държавите членки, агенциите на ЕС и третите държави
  • цялостно и коректно прилагане на разпоредбите на ЕС;
  • засилено практическо сътрудничество между държавите-членки;
  • подобрено сътрудничество с трети държави;
  • укрепени административни системи в държавите-членки.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Информация за бягащи от войната в Украйна

Представителството на Европейската комисия в България разпространи брошура, съдържаща полезна информация, предназначена за украински бежанци. Брошурата съдържа важна информация относно:…
Skip to content