Процедура за избор на експерти по граждански договор

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ с проектното предложение „Укрепване на капацитета чрез обмен на добри практики и изследователска дейност в сферата на сигурността“ („Capacity building through the exchange of good practices and research in the security domain“) чрез подбор на проектни предложения по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 – 2027 г., Процедура № 1, Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.

При одобрение на проектното предложение  „Укрепване на капацитета чрез обмен на добри практики и изследователска дейност в сферата на сигурността“ („Capacity building through the exchange of good practices and research in the security domain“) и финансиране на дейностите, продължителност на изпълнение на проекта ще бъде: 24 месеца

Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 14/05/2024, на електронна поща.: rivanova@europe.bg или на office@europe.bg

Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4
Договор

 

Още новини

Skip to content