Процедура за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер 812108-78/10.12.2019 г., BG65AMNP001-3.005, проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС“, финансиран по Дейност 4 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.
Продължителност на изпълнение на проекта до 10.11.2022 г.

Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 23:59 часа на 23/05/2022, по електронна поща: office@europe.bg.

Одобрените по документи кандидати, могат да бъдат поканени на допълнително събеседване, преди окончателното решение на комисията.

Позиция 1

Позиция 2

Проект на договор

Още новини

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

На 17 юни 2020 г., от 08:30 часа, в хотел „КООП“, гр. София, ще се проведе обучителен семинар, във връзка с изпълнението на проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането ”.

Skip to content